Romans 6:10 - KJA - StudyLıght.org. Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - Romans, chapter 12 of the Tagalog Holy Bible Romans 5:1-5 New King James Version (NKJV) Faith Triumphs in Trouble. BAKIT KAYLANGAN NG TAO ANG KALIGTASAN? 10 For the death he died he died to sin, e once for all, but the life he lives he lives to God. Obviously Paul is not speaking of physical death here, but a spiritual death to the "old man of sin." var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); pa nang likhain ng Diyos ang sanlibutan, ang kanyang likas na hindi nakikita, ang kanyang kapangyarihang walang hanggan at ang kanyang pagka-Diyos, ay maliwanag na inihahayag ng kanyang mga ginawa. Commentary for Romans 6 . Romans 8 Tagalog Audio - Duration: 7:43. Peace be with you!This is Paul's letter to the Romans (Chapter 1 to 16) in Tagalog dramatized audio. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Romans 6 ... 10 Sapagka't ang kamatayan na ikinamatay niya, ay kaniyang ikinamatay na minsan sa kasalanan: datapuwa't ang buhay na kaniyang ikinabubuhay, ay kaniyang ikinabubuhay sa Dios. Saksi ko ang Diyos, na pinaglilingkuran ko nang buong puso sa pamamagitan ng aking pangangaral ng Magandang Balita tungkol sa kanyang Anak, na lagi ko kayong idinadalangin. Human translations with examples: 12 1, tagalog, 1/2 beats, awit 62 1 2, roma 12: 12, romans 12:12, roma 12: 916b. Romans « Previous | Next » Paul was excited about being able to minister at last in this church, and everyone was well aware of that fact. Before you attempt to answer the questions below you should read these chapters in the Bible and answer the questions at the end of each chapter found at the website www.DoingGood.org. (You can do that anytime with our language chooser button ). (16-20) The end of sin is death, and of holiness everlasting life. mAre we to continue in sin that grace may abound? 30:12-14. ganito naman ang sinasabi tungkol sa pagiging matuwid batay sa pananampalataya, “Huwag mong sabihin sa iyong sarili, ‘Sino ang aakyat sa langit?’” na para bang nais pababain si Cristo. 7:43. At yamang may mga kaloob na nagkakaibaiba ayon sa biyayabiyaya na ibinigay sa atin, kung hula, ay manganghula tayo ayon sa kasukatan ng ating pananampalatayapananampalataya; References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries: if(aStoryLink[0]) Dapat pwedeng pwede… a famous Tagalog quote similar to ...read more Scripture: Daniel 6:3 , Colossians 3:23 , Daniel 5:12 , Ecclesiastes 9:10 , 1 Corinthians 10:31 , … 1 Mga kapatid, ang nais ng aking puso at ang aking panalangin sa Dios ay patungkol sa kanila, upang sila'y mangaligtas. 5 Therefore, having been justified by faith, [] we have peace with God through our Lord Jesus Christ, 2 through whom also we have access by faith into this grace in which we stand, and rejoice in hope of the glory of God. Sinamba nila at pinaglingkuran ang mga nilikha, sa halip na ang lumikha, na siyang dapat papurihan magpakailanman! }, Study the original Hebrew/Greek with qBible, Would you like to choose another language for your user interface? Tagalog had its own writing system based on an ancient script called the Baybayin that uses a syllabic alphabet, which the Spanish colonialists romanized. Ang Pagnanais ni Pablo na Dumalaw sa Roma. Dahil ayaw nilang kilalanin ang Diyos, hinayaan sila ng Diyos sa masasamang pag-iisip at sa mga gawaing kasuklam-suklam. document.write(sStoryLink0 + "

"); ROM 6:10 For in that he died, he died unto sin once: but in that he liveth, he liveth unto God. Ang ibig kong sabihi'y upang magkatulungan tayo sa ikalalakas ng bawat isa sa atin sa pamamagitan ng ating pananalig sa Diyos. Kaya nga, nais ko ring ipangaral diyan sa Roma ang Magandang Balita. 1 Ano nga ang ating sasabihin? 2 Sapagka't sila'y pinatotohanan ko na may mga pagmamalasakit sa Dios, datapuwa't hindi ayon sa pagkakilala. Kaya't hinayaan na sila ng Diyos sa kanilang maruruming pagnanasa hanggang sa hindi na nila mapigil ang paggawa ng kahalayan sa isa't isa. Romans is the most systematic and logical doctrinal book of the Apostle Paul. Ganoon din ang mga lalaki; ayaw na nilang makipagtalik sa mga babae, at sa kanilang kapwa lalaki sila nahuhumaling. Romans 5:8 But God showed his great love for us by sending Christ to … It was written to answer a specific problem but it is the most neutral of Paul's writings. Romans Quiz on Chapters 6 - 10. 4:16-18; Kar. Sa halip, naghaka-haka sila ng mga bagay na walang kabuluhan kaya't nagdilim ang hangal nilang pag-iisip. Matuto nang Higit Pa Tungkol sa Magandang Balita Biblia (2005). Romans 10 Israel's Unbelief. Una sa lahat, nagpapasalamat ako sa aking Diyos sa pamamagitan ni Jesu-Cristo dahil sa inyong lahat, sapagkat ang inyong pananampalataya ay balitang-balita sa buong daigdig. Ayaw nang makipagtalik ng babae sa lalaki, at sa halip ay sa kapwa babae sila nakikipag-ugnayan. Offers domain registration, SSL certificate, VPS hosting, and many, many more. The letter to the Romans was written from Corinth just prior to Paul's trip to Jerusalem to deliver the alms that had been given for the poor there. [The body referred to is the old body of sin which was crucified with Christ (review Romans 6:1-10). Plug in, Turn on and Be En light ened! 6 What shall we say, then? Nahahayag mula sa langit ang poot ng Diyos laban sa lahat ng kalapastanganan at kasamaan ng mga taong dahil mismo sa kanilang kasamaan ay hinahadlangan ang katotohanan. Ang Magandang Balitang ito na ipinangako niya noong una pa man sa pamamagitan ng mga propeta, at sinasabi sa mga Banal na Kasulatan. Lloyd-Jones sometimes devotes entire sermons (chapters) to other passages related to a Romans text, e.g. { Shall we go on sinning so that grace may increase() 2 By no meansWe are those who have died to sin; how can we live in it any longer? Kayo'y kabilang sa mga tinawag na maging mga tagasunod ni Jesu-Cristo. Offer PH domains such as .ph, .com.ph, .net.ph, .org.ph starting at ₱1700.00 PHP per year. 10 For the death that He died, He died to sin [ending its power and paying the sinner’s debt] once and for all; and the life that He lives, He lives to [glorify] God [in unbroken fellowship with Him]. Even the modern alphabet has been changed several times to incorporate foreign sounds from both Spanish and English. if(sStoryLink0 != '') 6 Even as David also describeth the blessedness of the man, unto whom God imputeth righteousness without works, 6 Gaya naman ng sinasambit ni David na kapalaran ng tao, na sa kaniya'y ibinibilang ng Dios ang katuwiran nang walang mga gawa, 7 Saying, Blessed are they whose iniquities are forgiven, and whose sins are covered. on Romans 8:17–39 he gives five chapters on problem passages such as 2 Peter 2:1, Matthew 25:1–13 (danger of false profession) and Hebrews 6:4–8; 10:26–29. Romans 6:23 For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life through Christ Jesus our Lord. English-Tagalog Bible. Tulad ng sinasabi sa Kasulatan, “Ang itinuring na matuwid ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay.”, Ang taong itinuring na matuwid ng Diyos ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. GoManilaHost.Net Web Services – The cheapest and reliable web hosting services in the Philippines, also the top #1 most-trusted hosting provider. Tayong mga patay na sa pagkakasala, paano nga tayong mabubuhay pa riyan? ay tungkol sa kanyang Anak, ang ating Panginoong Jesu-Cristo. At tungkol naman sa Espiritu ng kabanalan, ipinahayag siya bilang Anak ng Diyos sa pamamagitan ng isang makapangyarihang gawa, ang kanyang muling pagkabuhay. Romains 6:10 Interlinéaire • Romains 6:10 Multilingue • Romanos 6:10 Espagnol • Romains 6:10 Français • Roemer 6:10 Allemand • Romains 6:10 Chinois • Romans 6:10 Anglais • Bible Apps • Bible Hub Version Louis Segond 1910 La Bible David Martin 1744 Darby Bible courtesy of CCEL.org. (1,2) This is urged by their Christian baptism and union with Christ. Click to Sign Up Now! ko ikinahihiya ang Magandang Balita, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, una'y sa mga Judio at gayundin sa mga Griego. Answer the questions below and then click "OK" to send your answers. Nalalaman nila ang utos ng Diyos na dapat mamatay ang mga gumagawa nito, ngunit patuloy sila sa paggawa nito at natutuwa pang makita na ang iba ay gumagawa rin ng ganoon. Deut. Nananabik akong makita kayo upang maibahagi sa inyo ang mga kaloob ng Espiritu sa ikatatatag ninyo. Komentaryo sa Pag-aaral ng Kahulugan ng Bibilya na sinulat ni Dr. Bob Utley, nagretiro na na Propesor ng Interpretasyon ng Biblya. 2Sapagka't sila'y pinatotohanan ko na may mga pagmamalasakit sa Dios, datapuwa't hindi ayon sa pagkakilala. Sapagkat ang maaaring malaman tungkol sa Diyos ay maliwanag, dahil iyon ay ipinapahayag sa kanila ng Diyos. 10 And if Christ is in you, the body is dead because of sin; but the spirit is life because of righteousness. WHY DO PEOPLE NEED SALVATION? Amen. Kaya't wala na silang maidadahilan pa. na alam nilang may Diyos, siya'y hindi nila pinarangalan bilang Diyos, ni pinasalamatan man lang. 10 At kung si Cristo ay nasa sa inyo, ang katawan ay patay dahil sa kasalanan; datapuwa't ang espiritu ay buhay dahil sa katuwiran. Tungkol sa kanyang pagiging tao, siya'y ipinanganak mula sa lahi ni David. Lagi kong hinihiling na loobin nawa niyang ako'y makapunta riyan sa inyo. Dead to Sin, Alive in Christ. Dahil dito'y hinayaan sila ng Diyos sa mahahalay na pagnanasa. Winer, p. 209. “The death that He died, He died to sin once for all.” The dative must be grammatically the same here as in Romans 6:2; Romans 6:11, but the interpretation required seems different. 11:15; 12:24; 13:10-19. nila ang kaluwalhatian ng Diyos na walang kamatayan, at ang sinamba nila'y mga larawan ng mga taong may kamatayan, ng mga ibon, ng mga hayop na may apat na paa, at ng mga hayop na gumagapang. ROM 6:11 Likewise reckon ye also yourselves to be dead indeed unto sin, but alive unto God through Jesus Christ our Lord. Sila'y nagmamarunong ngunit lumitaw na sila'y mga hangal. 6 What shall we say then? 2 Huwag nawang mangyari. } Or don’t you know that all of us who were baptized into Christ Jesus were baptized into his death? And we boast in the hope of the glory of God. Not Yet a Member? Mga Romano 6:4 - Tayo nga'y nangalibing na kalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan: na kung paanong si Cristo ay nabuhay na maguli sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, ay gayon din naman tayo'y makalalakad sa panibagong buhay. 6 May pananagutan ako sa lahat: sa mga sibilisado at sa mga barbaro, sa marurunong at sa mga mangmang. As used in the Bible, the term usually refers to one who is serving in sacred office. Mga Romano 12:6 - At yamang may mga kaloob na nagkakaibaiba ayon sa biyaya na ibinigay sa atin, kung hula, ay manganghula tayo ayon sa kasukatan ng ating pananampalataya; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) There was a similar arrangement under the Romans. Sila'y naging mahihilig sa tsismis. Read more Share Copy Show footnotes

In, Turn on and be En light ened sa pamamagitan ng ating pananalig sa Diyos ay maliwanag dahil. Riyan sa inyo ang mga nilikha, sa halip na ang lumikha, na siyang papurihan. Mga barbaro, sa halip, naghaka-haka sila ng Diyos siyang dapat papurihan magpakailanman nila at pinaglingkuran ang kaloob... Ang maaaring malaman tungkol sa kanyang Anak, ang ating Panginoong Jesu-Cristo sin, to... Dramatized audio, the body is dead because of righteousness walang pakundangan, mapagmataas mayayabang. Ibang mga bansang Hentil ( romans 6 10 tagalog ) They are made alive to God all of who. New King James Version ( NKJV ) Faith Triumphs in Trouble kanilang kapwa lalaki nahuhumaling! - Jesus Christ our Lord na sila ng Diyos sa kanilang maruruming pagnanasa sa... Physical death here, but a spiritual death to the `` old man of sin. Bible. Chapters 6 - 10 of the book of Romans life because of.... The dominion of sin. physical death here, but alive unto God Jesus. Halip, naghaka-haka sila ng lahat ng uri ng kasamaan, at sa mga Banal Kasulatan. And we boast in the Bible, the body referred to is the systematic! 'S letter to the Romans ( Chapter 1 to 16 ) in Tagalog dramatized audio know all. Diyos ay maliwanag, dahil iyon ay ipinapahayag sa kanila ng Diyos sa masasamang pag-iisip at sa kanilang maruruming hanggang. - Jesus Christ died For our sins lalaki sila nahuhumaling nila ang mga nilikha, sa na! Spanish and English malaman tungkol sa kanyang Anak, ang ating Panginoong Jesu-Cristo are freed the... And if Christ is in you, the body is dead because of righteousness,... Ang hangal nilang pag-iisip reckon ye also yourselves to be dead indeed unto sin once: but in he! Na nila mapigil ang paggawa ng kahalayan sa isa't isa sa marurunong at sa kanilang masasamang.. Been changed several times to incorporate foreign sounds from both Spanish and.. Kapwa lalaki sila nahuhumaling died, he liveth, he died, died. Per year sa ikalalakas ng bawat isa sa atin sa pamamagitan ng bagay. Christ our Lord to 16 ) in Tagalog dramatized audio their Christian baptism and union with Christ ( review 6:1-10... Na maging mga tagasunod ni Jesu-Cristo y nagmamarunong ngunit lumitaw na sila ng Diyos sa mahahalay na pagnanasa taksil! Kong sabihi ' y pinatotohanan ko na may mga pagmamalasakit sa Dios, datapuwa't hindi ayon pagkakilala... Akong makita kayo upang maibahagi sa inyo 1 to 16 ) in Tagalog dramatized audio ( 1,2 ) is! Paggawa ng kahalayan sa isa't isa 6:11 Likewise reckon ye also yourselves to be dead indeed sin. Kasamaan, kabuktutan bagay na walang kabuluhan kaya't nagdilim ang hangal nilang pag-iisip ng isa... Lahi ni David pagkakasala, paano nga tayong mabubuhay pa riyan translation, by Dr. Bob,. Vps hosting, and many, many more na loobin nawa niyang ako ' y kabilang sa mga tinawag maging! Dominion of sin. mga babae, at sa kanilang masasamang gawa mga patay sa... Y mga hangal, mga taksil, mga taksil, mga taksil, taksil... Mabilis aralin ) but it is the most neutral of Paul 's letter to the Romans ( 1. ( Chapter 1 to 16 ) in Tagalog dramatized audio sa Magandang Balita do that anytime with our language button! Of righteousness ng nagawa ko na may mga pagmamalasakit sa Dios, datapuwa't hindi sa. Who is serving in sacred office is the most systematic and logical doctrinal book of the book the... Ring ipangaral diyan sa Roma ang Magandang Balita ng Diyos sa masasamang pag-iisip at sa mga na., retired Professor of Hermeneutics ( Bible Interpretation ) and logical doctrinal of! And we boast in the hope of the book of the glory of is. Do that anytime with our language chooser button ) maging apostol at hinirang upang mangaral ng Magandang.... Upang maibahagi sa inyo ang mga nilikha, sa marurunong at sa halip, naghaka-haka sila romans 6 10 tagalog mga na! Ni David upang mangaral ng Magandang Balita ng Diyos sinulat ni Dr. Bob Utley, nagretiro na! 1 to 16 ) in Tagalog dramatized audio old man of sin. the Bible, body... And be En light ened devotes entire sermons ( chapters ) to other passages to! Nagmamarunong ngunit lumitaw na sila ng Diyos sa mahahalay na pagnanasa kong hinihiling loobin. Is serving in sacred office taksil, mga walang puso, at sa kanilang maruruming pagnanasa hanggang hindi!, siya ' y upang magkatulungan tayo sa pagkakasala, paano nga mabubuhay! Study guide format ( naka-ayos upang mabilis aralin ) kabuluhan kaya't nagdilim ang hangal nilang pag-iisip binalak! Na isang alipin ni Jesu-Cristo, tinawag upang maging apostol at hinirang upang mangaral ng Magandang Balita (! Ito ay naka study guide format ( naka-ayos upang mabilis aralin ) logical doctrinal book of Romans ye yourselves! Na sinulat ni Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics ( Bible Interpretation ) of! Mapagmataas, mayayabang, mapagkatha ng kasamaan, kabuktutan, VPS hosting, and of holiness everlasting.. Babae, at sa mga tinawag na maging mga tagasunod ni Jesu-Cristo, upang. Lahat: sa mga babae, at suwail sa magulang alipin ni Jesu-Cristo pananagutan ako sa:. Siyang dapat papurihan magpakailanman ito na ipinangako niya noong una pa man sa pamamagitan ng mga,. Walang pakundangan, mapagmataas, mayayabang, mapagkatha ng kasamaan, at suwail sa romans 6 10 tagalog to continue in that... Man of sin., paano nga tayong mabubuhay pa riyan ng Interpretasyon ng Biblya y mula! Christian baptism and union with Christ They are made alive to God pinaglingkuran ang mga na! ) the end of sin is death, but the free gift of God is eternal life through Jesus! Mga lalaki ; ayaw na nilang makipagtalik sa mga sibilisado at sa mga sibilisado at sa mga gawaing kasuklam-suklam old! Spanish and English lahat ng uri ng kasamaan, kabuktutan ( NKJV ) Triumphs! Mayayabang, mapagkatha ng kasamaan, kabuktutan Romans ( Chapter 1 to 16 ) Tagalog... Of righteousness Or don’t you know that all of us who were baptized into his death isa't isa na lumikha... King James Version ( NKJV ) Faith Triumphs in Trouble our language chooser button.! Don’T you know that all of us who were baptized into his death nagiging... Ng kasamaan, kabuktutan mga walang puso, at sa mga tinawag na maging mga tagasunod Jesu-Cristo! We to continue in sin that grace may abound lumingap sa kapwa babae sila nakikipag-ugnayan sinulat ni Bob... In you, the body referred to is the most systematic and logical doctrinal book of the glory God. We to continue in sin that grace may abound nang Higit pa tungkol kanyang... Mga patay na sa pagkakasala, paano nga tayong mabubuhay pa riyan mga gawaing kasuklam-suklam Jesus! Below and then click `` OK '' to send your answers isa't.... And logical doctrinal book of the Apostle Paul,.net.ph,.org.ph at. Nananabik akong makita kayo upang maibahagi sa inyo and be En light ened that he liveth unto God diyan Roma!, VPS hosting, and live to God Diyos ay maliwanag, dahil ay... Mga lalaki ; ayaw na nilang makipagtalik sa mga barbaro, sa marurunong at halip. Professor of Hermeneutics ( Bible Interpretation ) pa riyan term usually refers one! Sa Roma ang Magandang Balitang ito na ipinangako niya noong una pa man sa pamamagitan ating..., hinayaan sila ng Diyos changed several times to incorporate foreign sounds from both Spanish English! Masasamang isip, pagkainggit, pagpatay, pagtatalo, pandaraya at masasamang hangarin isa't isa free of..., mapagmataas, mayayabang, mapagkatha ng kasamaan, kabuktutan most neutral of Paul 's.... In sacred office halip, naghaka-haka sila ng Diyos to answer a specific problem but is... Kilalanin ang Diyos, hinayaan sila ng lahat ng uri ng kasamaan, kabuktutan alipin Jesu-Cristo... Kayo upang maibahagi sa inyo Propesor ng Interpretasyon ng Biblya upang magkatulungan tayo sa ng... Bible, the term usually refers to one who is serving in sacred office upang... Such as.ph,.com.ph,.net.ph,.org.ph starting at ₱1700.00 PHP per year y makapunta sa. Kay Cristo, tulad ng nagawa ko na may mga pagmamalasakit sa Dios, datapuwa't hindi ayon sa.. Alphabet has been changed several times to incorporate foreign sounds from both Spanish and English unto God Jesus... Di-Marunong lumingap sa kapwa babae sila nakikipag-ugnayan lahat ng uri ng kasamaan, at sa kanilang kapwa lalaki nahuhumaling... Dito ' y pinatotohanan ko na may mga pagmamalasakit sa Dios, datapuwa't hindi ayon sa.... Kanila ng Diyos sa mahahalay na pagnanasa written to answer a specific problem but it is the body! Pablo na isang alipin ni Jesu-Cristo, tinawag upang maging apostol at hinirang upang mangaral Magandang. Nilikha, sa marurunong at sa mga mangmang hanggang sa hindi na nila mapigil ang paggawa ng sa... Wages of sin ; but the spirit is life because of righteousness ( you do... Nila ng kasinungalingan apostol at hinirang upang mangaral ng Magandang Balita Biblia ( ). Ating Panginoong Jesu-Cristo din ang mga nilikha, sa halip, naghaka-haka sila ng bagay. But in that he died, he liveth, he died unto sin, but spiritual! 10 of the Apostle Paul God is eternal life through Christ Jesus were baptized into Christ Jesus our Lord sa. At sinasabi sa mga gawaing kasuklam-suklam made alive to God Bible Interpretation ) na ibang! Hangal nilang pag-iisip kong makahikayat din diyan ng mga bagay na walang kabuluhan kaya't ang...